Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la Corrupció


Esteu aquí: Inici Notícies MESURES CONTRA EL CORONAVIRUS

MESURES CONTRA EL CORONAVIRUS

DECRET D’ALCALDIA Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida Lleida, 12 de març de 2020. Per decret d’aquesta Alcaldia, del passat 4 de març, es va crear un Comitè de Coordinació i seguiment de les actuacions municipals derivades de les afectacions a la salut que pugui provocar el COVID-19, per a la interlocució entre tots els àmbits de la Corporació i pel seguiment i evolució d’aquesta malaltia a la ciutat, en coordinació amb les autoritats sanitàries de la Generalitat i de l’Estat. Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs), per part de la Generalitat s’ha activitat el PROCICAT (Pla d’actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt rics) fruit del qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia.
MESURES CONTRA EL CORONAVIRUS

COVID-19 (CORONAVIRUS)

Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord del Govern de la Generalitat, així com evitar aquesta propagació a la ciutat de Lleida, com a mesura preventiva es considera adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

RESOLC,
PRIMER.- Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es dona per reproduït (tota la documentació es pot consultar a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici i al web de la Paeria) queden suspesos durant 15 dies a comptar de l’endemà de la present resolució (entre el dia 13 i 27 de març ambdós inclosos) tots els actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida que tinguin un aforament superior a 1.000 persones o inferior, però limitant l’aforament a un terç de la seva capacitat.
Aquesta suspensió temporal afecta més concretament a:
• Mercats de dijous i dissabte ubicats al camp d’Esports i Barris Nord, respectivament.
• Mercat de diumenge ubicat a la Rambla Ferran.
• Tots els espectacles culturals en equipaments municipals.

SEGON.- També queden suspeses les següents activitats:
• Totalitat de les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de Lleida.
• Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament a les ludoteques, llars de jubilats, Joventut, Centres Cívics, Escola d’Art Municipal, Conservatori Municipal de Música, Aula Municipal de Teatre, Casal de la Dona i resta de sales municipals.
• Tancament de la totalitat de les llars de jubilats.
• Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals.
• Biblioteca de Pardinyes.
• Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Lleida o en els seus equipaments o instal·lacions inferior a 1.000 persones, quan no es pugui garantir la restricció de l’aforament a un terç.

TERCER.- En relació a les reunions ecumèniques, funerals i enterraments, les mesures a considerar amb la finalitat de contribuir a la contenció del COVID19 són:
• Celebració a porta tancada al cementiri.
• Molt important evitar el contacte físic entre les persones, cal evitar que hi hagi contacte físic entre els assistents.
• Limitar al màxim la participació.

QUART.- Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

CINQUÈ.- Fer públic aquest acord i notificar-lo a tots els serveis municipals, als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde en el lloc i data indicats.
Miquel Pueyo París
12 de març de 2020

Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord del Govern de la Generalitat, així com evitar aquesta propagació a la ciutat de Lleida, com a mesura preventiva es considera adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

RESOLC, 
PRIMER.- Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es dona per reproduït (tota la documentació es pot consultar a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici i al web de la Paeria) queden suspesos durant 15 dies a comptar de l’endemà de la present resolució (entre el dia 13 i 27 de març ambdós inclosos) tots els actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat de Lleida que tinguin un aforament superior a 1.000 persones o inferior, però limitant l’aforament a un terç de la seva capacitat. 
Aquesta suspensió temporal afecta més concretament a: • Mercats de dijous i dissabte ubicats al camp d’Esports i Barris Nord, respectivament. • Mercat de diumenge ubicat a la Rambla Ferran. • Tots els espectacles culturals en equipaments municipals. 

SEGON.- També queden suspeses les següents activitats: 
• Totalitat de les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de Lleida. • Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament a les ludoteques, llars de jubilats, Joventut, Centres Cívics, Escola d’Art Municipal, Conservatori Municipal de Música, Aula Municipal de Teatre, Casal de la Dona i resta de sales municipals. • Tancament de la totalitat de les llars de jubilats. • Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals. • Biblioteca de Pardinyes. • Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Lleida o en els seus equipaments o instal·lacions inferior a 1.000 persones, quan no es pugui garantir la restricció de l’aforament a un terç. 

TERCER.- En relació a les reunions ecumèniques, funerals i enterraments, les mesures a considerar amb la finalitat de contribuir a la contenció del COVID19 són: 
• Celebració a porta tancada al cementiri. • Molt important evitar el contacte físic entre les persones, cal evitar que hi hagi contacte físic entre els assistents. • Limitar al màxim la participació. 

QUART.- Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19. 

CINQUÈ.- Fer públic aquest acord i notificar-lo a tots els serveis municipals, als efectes oportuns. 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde en el lloc i data indicats.
Miquel Pueyo París
12 de març de 2020

Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la Corrupció
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 453
a|e:participacio@paeria.cat

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la Corrupció de l'Ajuntament de Lleida.